Verzoeken en klachten op grond van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U heeft het recht om bij de gemeente te vragen om inzage, wijziging, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een klacht ingediend over de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, waaronder wordt begrepen opslaan, raadplegen, delen.

Indienen van een AVG verzoek of klacht

U kunt een verzoek of klacht schriftelijk indienen of door het online formulier in te vullen.

Online indienen van een AVG verzoek of klacht

U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd. Wanneer u onjuistheden vindt in de persoonsgegevens die de gemeente van u heeft vastgelegd, dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, beperken of te verwijderen. Hetzelfde kunt u doen als uw gegevens niet volledig zijn, u meent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor de gemeente ze heeft verzameld of de gemeente uw gegevens in strijd met de wet gebruikt. Als uw bezwaar heeft tegen de wijze waarop de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt, dan kunt u een klacht indienen.

Een AVG verzoek of klacht indienen met DigiD

Soms kunt u geen AVG verzoek of klacht indienen

Dat is het geval als de wet bepaalt dat uw gegevens vastgelegd worden in openbare registers, zoals de basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Voor correcties in de BRP neemt u contact op met Team externe dienstverlening.

Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij uw gegevens op basis van wettelijke bepalingen voor een bepaalde tijd moeten bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld bij aanvragen om een uitkering of subsidie.

Schriftelijk een AVG-verzoek of klacht indienen

Schrijf een brief met uw verzoek of klacht en stuur deze naar Gemeente Overbetuwe, Postbus 11, 6660 AA Elst. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie tijdens openingstijden of anders in de brievenbus doen.

Om u goed te kunnen helpen, vragen wij u zo duidelijk mogelijk te zijn over uw persoonsgegevens en zo duidelijk mogelijk te omschrijven hoe u contact heeft gehad met de gemeente Overbetuwe en waarover.

U geeft in uw verzoek of klacht aan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • omschrijving van uw verzoek of klacht;
  • u moet ook uw handtekening onder uw verzoek of klacht zetten.

Wat doen wij als wij een verzoek of klacht van u ontvangen?

Voordat wij uw verzoek of klacht in behandeling kunnen nemen, controleren wij altijd uw identiteit:

  • U kunt een afspraak maken op het gemeentehuis zodat u zich persoonlijk kunt identificeren.
  • Bij het online formulier heeft u zich al geïdentificeerd door het gebruik van DigiD. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Soms vragen wij u aanvullend een afspraak te maken op het gemeentehuis zodat u zich persoonlijk kunt identificeren.
  • Als het gaat om gegevens van een kind onder de 16 jaar, moet u het (gedeeld) ouderlijk gezag hebben. Het college gaat na wie de wettelijke vertegenwoordiger is door gebruik te maken van de Basisregistratie personen. Het college richt de beantwoording van het verzoek of klacht aan de wettelijke vertegenwoordiger.

U kunt ook een AVG verzoek of klacht namens iemand anders indienen. U moet daarvoor gemachtigd zijn. De gemachtigde moet het volgende aanleveren:

  • een originele, door betrokkene ondertekende schriftelijke machtiging;
  • een kopie van het identiteitsbewijs van betrokkene;
  • omschrijving van het verzoek of de klacht.

Het college richt de beantwoording van het verzoek of klacht aan de gemachtigde.

Na identificatie nemen wij uw verzoek in behandeling. Als wij alle benodigde gegevens hebben en uw verzoek of klacht aan de wettelijke eisen voldoet, streven wij ernaar uw verzoek binnen een maand af te handelen.

Is uw verzoek of klacht niet duidelijk genoeg, dan kunnen wij u daarover nog aanvullende vragen stellen. Wanneer u dat niet doet binnen de gestelde termijn, dan wordt het verzoek of klacht niet in behandeling genomen. U krijgt hiervan bericht.

Als het verzoek of klacht complex is of als wij veel inzageverzoeken van u moeten behandelen, dan kunnen wij de termijn verlengen tot drie maanden nadat wij uw verzoek of klacht hebben ontvangen. Als wij de termijn moeten verlengen, dan laten wij u dat binnen een maand weten.

Voldoen wij niet of gedeeltelijk aan uw verzoek, dan leggen wij in ons besluit altijd uit waarom. Soms mogen wij bepaalde gegevens vanwege de openbare orde of veiligheid niet delen. Ook is het niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als het bestand of document waarin u inzage wilt gegevens van andere personen bevat, dan kunnen wij uw verzoek weigeren vanwege de privacyrechten van die andere persoon of alsnog deels geanonimiseerd inzage geven in uw gegevens.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing op uw AVG-verzoek kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Afhandeling AVG klacht

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht over de schending van privacy ? Dan kunt u een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Op de website van de AP vindt u meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen bij de AP. Ook kunt u ervoor kiezen om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Gerelateerde vragen